นายจิรันธนิน อุตรชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 19/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 2376954
Page Views 2851495
 
" ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ซื่อสัตย์ วิสัยทัศน์กว้างไกล เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
การเก็บภาษี อบต.วรนคร

การเก็บภาษี อบต.วรนคร

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

ช่องทางการร้องเรียน - ร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียน - ร้องทุกข์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรอง (23 ธ.ค. 2564 | อ่าน 0 ครั้ง)
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 4 ครั้ง)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 (ครั้งที่1) (30 พ.ย. 2564 | อ่าน 28 ครั้ง)
บันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ระหว่างสถานีตำรวจภูธรปัว กับ องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร (01 พ.ย. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศ กกต.อบต.วรนคร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายกอบต.วรนคร (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 66 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องทุกขืร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.วรนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร (06 ต.ค. 2564 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศ อบต. วรนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลวรนคร-บ้านร้อง (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 64 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 (16 ส.ค. 2564 | อ่าน 62 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 (16 ส.ค. 2564 | อ่าน 59 ครั้ง)
 
02 ประกาศราคากลาง (ระบบ E-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. บ้านเก็ต หมู่ที่ ๒ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 95 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องลำน้ำขว้างเก่า คสล. บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ชนิดช่องเดียว) บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564 | อ่าน 113 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตน์ แบบดับเบิ้ลแคบ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 (14 ก.ย. 2563 | อ่าน 120 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านร้องแง - ดอนแก้ว หมู่ที่ 7,8 ตำบลวรนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,470 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 เม.ย. 2563 | อ่าน 155 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนแก้ว - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลวรนคร จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,144 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b (07 เม.ย. 2563 | อ่าน 154 ครั้ง)
 
03 ร่างเอกสารประกวดราคา เอกสารซ์้อหรือจ้าง(ระบบ E-GP)
 
04 ประกาศเชิญชวน(ระบบ E-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. บ้านเก็ต หมู่ที่ ๒ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 88 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องลำน้ำขว้างเก่า คสล. บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564 | อ่าน 84 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ชนิดช่องเดียว) บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564 | อ่าน 80 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตน์ แบบดับเบิ้ลแคบ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 (14 ก.ย. 2563 | อ่าน 136 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนแก้ว - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลวรนคร จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,144 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b (07 เม.ย. 2563 | อ่าน 146 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านร้องแง - ดอนแก้ว หมู่ที่ 7,8 ตำบลวรนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,470 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 เม.ย. 2563 | อ่าน 143 ครั้ง)
 
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ระบบ E-GP)
จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ของอบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 0 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง)
จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง)
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำน้ำขว้าง บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง)
จ้างเหมาขุดบ่อขยะ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมกลี่ยขยะลงบ่อเดิม จำนวน ๑ บ่อ บ้านเก็ต หมู่ที่ ๒ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 3 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง อบต.วรนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง)
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2564 | อ่าน 44 ครั้ง)
จ้างจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะลงบ่อพร้อมปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ บ้านมอน หมู่ที่ 3 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 พ.ย. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง)
 
 

     
     
http://www.oic.go.th/web2014/index.html     
     
     
กรมการพัฒนาชุมชน     กรมการจัดหางาน
สำนักงานประกันสังคม     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
     
 
     มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม

โครงการ เด็กอายุ ๒-๕ ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ฝุ พัฒนาการสมวัยด้วยวินัยเชิงบวก ศูนย์ พัฒนาการเด็กเลิ็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร ประจำปี ๒๕๖๑
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS