นายจิรันธนิน อุตรชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2537097
Page Views 3045756
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์การพัฒนา

" ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ซื่อสัตย์ วิสัยทัศน์กว้างไกล เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

พันธกิจการพัฒนา (Mission)

  • พันธกิจที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ ความต้องการของประชาชน  ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างสมดุล
  • พันธกิจที่  2  ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์  การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน  และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • พันธกิจที่  3  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน  โดยเน้นการเกษตรกรรม  ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร  แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน  ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว   
  • พันธกิจที่  4  ส่งเสริมฟื้นฟู  อนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดใจ   พัฒนาการกีฬา  อีกทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประชาชนในตำบล                     
  • พันธกิจที่  5  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้ ให้ต้นน้ำมีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
  • พันธกิจที่  6  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ  และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน