นายจิรันธนิน อุตรชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2536965
Page Views 3045608
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 • ที่ตั้ง
      องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 210 หมู่ที่ 3 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่านทางทิศทางตะวันออกของที่ว่าการอำเภอปัว  ห่างจากที่ว่าการอำเภอปัวประมาณ  4.5  กิโลเมตร  เดินทางจากอำเภอปัวโดยเส้นทาง  อำเภอปัว – อำเภอ  บ่อเกลือ (ทางหลวงหมายเลข 1256)
 • เนื้อที่
พื้นที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร  มี 39.44  ตารางกิโลเมตร
 • ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอยู่ติดกับภูเขา
        ทิศเหนือ              ติดกับ    บ้านพรสวรรค์    หมู่ 10   ตำบลสถาน
        ทิศใต้                  ติดกับ    บ้านศาลา          หมู่ 2     ตำบลศิลาแลง
        ทิศตะวันออก       ติดกับ    บ้านนาแล          หมู่ 8     ตำบลศิลาแลง
        ทิศตะวันตก         ติดกับ    บ้านแก้มราษฎร์   หมู่ 4    ตำบลวรนคร

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
                    -    จำนวนเทศบาล  จำนวน  1  แห่ง  คือเทศบาลตำบลปัว
 • เขตการปกครอง
           ตำบลวรนครแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 1,721 คน แยกเป็นชาย จำนวน 1,866 คน แยกเป็นหญิง1,855 คน จำนวนหลังคาเรือน 1,082 หลังคาเรือน แยกรายหมู่บ้านดังนี้


ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน/หมู่ที่ จำนวน
หลังคาเรือน
จำนวนประชากร หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
1 บ้านตึ๊ด หมู่ที่  1 139 259 249 508  
2 บ้านเก็ต หมู่ที่  2 246 403 405 808  
3 บ้านมอน หมู่ที่  3 240 424 436 860  
4 บ้านร้องแง หมู่ที่  7 256 414 442 856  
5 บ้านดอนแก้ว หมู่ที่  8 201 366 323 689  
รวม 1,082 1,866 1,855 3,721  
(ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)
 • ลักษณะทางกายภาพ
    ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา  พื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการทำการเกษตร เช่น  ปลูกข้าว  ข้าวโพด  และทำสวน เป็นต้น
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   การคมนาคม  
    - ถนนสายหลัก ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท จำนวน 1 สาย เป็นถนนลาดยางระยะทาง 5 กิโลเมตร
    - ถนนสายรอง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน 1 สาย  เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร
    - ถนนสายรอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร จำนวน 1 สาย เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร
    โดยรวมในด้านการคมนาคม ในเขตพื้นที่ตำบลวรนคร ถนนภายในหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ของถนน คสล. 95% และคิดเป็นร้อยละของถนนลูกรัง 80%
ประปา
การใช้น้ำประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร จะใช้น้ำประปาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง  โดยแยกระบบประปา ดังนี้

 •  ระบบประปาผิวดิน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านมอน หมูที่ 3 , และบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8
 •  ระบบประปาภูเขา 1 แห่ง ได้แก่ บ้านมอน หมู่ที่ 3
 ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร  ส่วนการบริหารจัดการจะอยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน
 • ไฟฟ้า
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ส่วนการบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว
 • การสื่อสารและโทรคมนาคม
การให้บริการด้านโทรศัพท์จะดำเนินการโดย บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน สาขาอำเภอปัว จังหวัดน่าน นอกจากนั้นแล้วในด้านการประชาสัมพันธ์ยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน และสถานีวิทยุวรนคร  จำนวน 1 แห่ง
2. ด้านเศรษฐกิจ

 • อาชีพหลัก
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน และอื่น ๆ  เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับราชการ ทอผ้าอื่นๆ เป็นต้น    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร จะมีหน่วยธุรกิจที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  ดังนี้
        -  ร้านค้าที่จดทะเบียนการค้า    จำนวน     40    แห่ง
        -  ร้านซ่อมรถ                          จำนวน        4    แห่ง
        -  ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ          จำนวน       2    แห่ง
        -  รีสอร์ท                                จำนวน        4    แห่ง
    
3. ด้านสังคม

 •     ศาสนา
    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 93 อีกร้อยละ 7 นับถือศาสนาคริสต์ มีจำนวนสถาบันและองค์กรทางศาสนาดังนี้
 •     พระธาตุ จำนวน 1 แห่ง คือ พระธาตุจอมแจ้ง หมู่ที่ 8
 •      วัด จำนวน 5 แห่ง คือ วัดนิมิตรมงคล หมู่ที่ 1, วัดภูเก็ต หมู่ที่ 2, วัดรังษี  หมู่ที่ 3,
วัดร้องแง หมู่ที่ 7 และวัดดอนแก้ว หมู่ที่  8
    ประเพณี
    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร มีประเพณีท้องถิ่นทีสำคัญ  ได้แก่
    1.  งานประเพณีทานสลากภัต ( ตุลาคม ของทุกปี 
    2.  งานการะวะพญาผานอง จัดประมาณเดือน เมษายน ของทุกปี  
    3.  งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา จัดประมาณเดือน กรกฎาคม ของทุกปี          
    4.  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุฯ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัดประมาณเดือน เมษายน ของทุกปี    
4. การศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  ดังนี้

 •  ศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน 1 แห่ง
 •  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวรนคร  จำนวน 1 แห่ง  
 •  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร จำนวน 1 แห่ง
 •  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร    เปิดสอนระดับอนุบาล – ป.6
 •  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลวรนคร จำนวน 1 แห่ง
5. การสาธารณสุข
ในส่วนของการให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร  มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  ดังนี้

 •      กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวรนคร จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
 •      อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน  54  คน
 •      อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100  
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ด้านอัตรากำลัง    ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประกอบด้วย สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีสมาชิกจำนวน 87 คน อาสาสมัคร 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัย (OTOS) จำนวน 10 คน 
    ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    -  รถบรรทุกน้ำดับเพลิง    จำนวน    1    คัน
    -  ถังเคมีดับเพลิง    จำนวน    5    ถัง
    -  วิทยุสื่อสารชนิดประจำที่    จำนวน   1    เครื่อง
    -  วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ    จำนวน    10    เครื่อง    
    -  แหล่งน้ำดิบธรรมชาติขนาดใหญ่ (น้ำขว้าง)    จำนวน    1    แห่ง
    -  ไม้ตบไฟ    จำนวน    10    อัน
    -  สปอตไลท์ ขนาด 1,000,000 แรงเทียน    จำนวน    2   อัน
    -  ครอบไฟป่า    จำนวน    10    อัน
    -  ถังฉีดน้ำแบบมือสูบ    จำนวน    5    ถัง
    -  สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5” ยาว 20 ม.    จำนวน    3     เส้น
    -  สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2” ยาว 20 ม.    จำนวน    3     เส้น
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ประกอบด้วยแหล่งน้ำดังนี้    
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง  มีดังนี้
    -  อ่างเก็บน้ำ    จำนวน    2    แห่ง
    -  ฝาย    จำนวน    10    แห่ง
    -  บ่อน้ำตื้น    จำนวน       520    บ่อ
    -  สระเลี้ยงปลา    จำนวน    64    แห่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติ  มีดังนี้
    -  ลำน้ำ,  ลำห้วย  12  สาย
8. ข้อมูลอื่นๆ

 • ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
  ทรัพยากรดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วมซุย ดินเหนียว การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรดินมีดังนี้
        -  ทำนา 2,320 ไร่
        -  ทำไร่ 254 ไร่
        -  ทำสวน 263 ไร่

 •  สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
        - พระธาตุจอมแจ้ง หมู่ที่ 8
        -  วัดร้องแง  ณ  บ้านร้องแง  หมู่ที่  7

 •  มวลชนจัดตั้ง
        ประชาคมหมู่บ้าน            จำนวน        5     หมู่บ้าน
        เครือข่ายเยาวชนตำบลวรนคร        จำนวน     5     หมู่บ้าน