นายจิรันธนิน อุตรชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2537123
Page Views 3045782
 
" ประชาชนมีส่วนร่วม โปร่งใส ซื่อสัตย์ วิสัยทัศน์กว้างไกล เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
การเก็บภาษี อบต.วรนคร

การเก็บภาษี อบต.วรนคร

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

ช่องทางการร้องเรียน - ร้องทุกข์

ช่องทางการร้องเรียน - ร้องทุกข์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร เรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบ้ติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกียวกับป้ายโฆษณาบนทางสาถธารณะ ปี 2565 (17 พ.ค. 2565 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร เรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบ้ติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกียวกับป้ายโฆษณาบนทางสาถธารณะ (17 พ.ค. 2565 | อ่าน 5 ครั้ง)
มาตการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (17 พ.ค. 2565 | อ่าน 7 ครั้ง)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคืการบริหารส่วนตำบลวรนคร งบประมาณ พ.ศ.2564 (17 พ.ค. 2565 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (17 พ.ค. 2565 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวรนคร เรื่อง ให้ใช้แผนสุขภาพชุมชนตำบลวรนคร ประจำปี 2564 (02 พ.ค. 2565 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรก ปี 2565 (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.วรนคร ประจำปี 2565 (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยกิจการสภา (11 เม.ย. 2565 | อ่าน 30 ครั้ง)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) กองการศึกษา อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร อบต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านแบบมีฝาปิด (จากบ้านนางจงจิต - บ้านนางเพชร เนตรทิพย์) บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายและบอร์ดทำเนียบบุคลากรภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน บฉ 9080 น่าน ของสำนักปลัด อบต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์)รถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กจ 4630 น่าน และแบตเตอรี่รถยนต์ของสำนักปลัด อบต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มี.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง อบต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงาน อบต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2565) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
01 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(ระบบ E-GP)
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านเก็ต ถึง สายวัดภูเก็ต หมู่ที่ 2 บ้านเก็ต ตำบลวรนคร กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,737 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 7,528 ตารางเมตร ที่ (21 ก.ย. 2564 | อ่าน 116 ครั้ง)
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 109 ครั้ง)
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านเก็ต ถึง สายวัดภูเก็ต หมู่ที่ 2 บ้านเก็ต ตำบลวรนคร กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,737 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 7,528 ตารางเมตร ที่ (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 119 ครั้ง)
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายกาสะลอง ถึง สายวัดนิมตรมงคล บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,319 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,424 ตารางเมตร (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 117 ครั้ง)
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านเก็ต ถึง สายวัดภูเก็ต หมู่ที่ 2 บ้านเก็ต ตำบลวรนคร กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,737 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 7,528 ตารางเมตร (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 118 ครั้ง)
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายกาสะลอง ถึง สายวัดนิมตรมงคล บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,319 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,424 ตารางเมตร (16 ก.ย. 2564 | อ่าน 114 ครั้ง)
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ชนิดช่องเดียว) บ้านร้องแง หมู่ที่ ๗ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (10 ก.ย. 2564 | อ่าน 118 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างร่องลำน้ำขว้างเก่า คสล. บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน (08 ก.ย. 2564 | อ่าน 116 ครั้ง)
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ก.ย. 2564 | อ่าน 119 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ก.ย. 2564 | อ่าน 117 ครั้ง)
 
02 ประกาศราคากลาง (ระบบ E-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. บ้านเก็ต หมู่ที่ ๒ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 289 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องลำน้ำขว้างเก่า คสล. บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564 | อ่าน 231 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ชนิดช่องเดียว) บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564 | อ่าน 354 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตน์ แบบดับเบิ้ลแคบ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 (14 ก.ย. 2563 | อ่าน 258 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านร้องแง - ดอนแก้ว หมู่ที่ 7,8 ตำบลวรนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,470 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 เม.ย. 2563 | อ่าน 380 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนแก้ว - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลวรนคร จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,144 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b (07 เม.ย. 2563 | อ่าน 374 ครั้ง)
 
03 ร่างเอกสารประกวดราคา เอกสารซ์้อหรือจ้าง(ระบบ E-GP)
 
04 ประกาศเชิญชวน(ระบบ E-GP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. บ้านเก็ต หมู่ที่ ๒ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 ส.ค. 2564 | อ่าน 208 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องลำน้ำขว้างเก่า คสล. บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564 | อ่าน 217 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ชนิดช่องเดียว) บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 มิ.ย. 2564 | อ่าน 243 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตน์ แบบดับเบิ้ลแคบ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 (14 ก.ย. 2563 | อ่าน 260 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านดอนแก้ว - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลวรนคร จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,144 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b (07 เม.ย. 2563 | อ่าน 323 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านร้องแง - ดอนแก้ว หมู่ที่ 7,8 ตำบลวรนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,470 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07 เม.ย. 2563 | อ่าน 280 ครั้ง)
 
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ระบบ E-GP)
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเป่าลมใบไม้) ของสำนักปลัด อบต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2565 | อ่าน 60 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ก.พ. 2565 | อ่าน 54 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลวรนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 81 ครั้ง)
จ้างจ้างเหมารื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียมเดิมพร้อมประกอบติดตั้งใหม่ในอาคารสำนักงานอบต.วรนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 85 ครั้ง)
จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ของอบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 112 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 146 ครั้ง)
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 123 ครั้ง)
จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 113 ครั้ง)
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำน้ำขว้าง บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 120 ครั้ง)
จ้างเหมาขุดบ่อขยะ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมกลี่ยขยะลงบ่อเดิม จำนวน ๑ บ่อ บ้านเก็ต หมู่ที่ ๒ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 115 ครั้ง)
 
 

     
     
http://www.oic.go.th/web2014/index.html     
     
     
กรมการพัฒนาชุมชน     กรมการจัดหางาน
สำนักงานประกันสังคม     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
     
 
 
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม

โครงการ เด็กอายุ ๒-๕ ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ฝุ พัฒนาการสมวัยด้วยวินัยเชิงบวก ศูนย์ พัฒนาการเด็กเลิ็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร ประจำปี ๒๕๖๑
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS