- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 30/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 2348368
Page Views 2810820
 
คู่มือประชาชน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 140 ครั้ง))
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน-พุทธศักราช-2475 ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 130 ครั้ง))
การรับชำระภาษีป้าย ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 142 ครั้ง))
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 149 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 133 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 141 ครั้ง))
การขออนุญาติติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 148 ครั้ง))
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 127 ครั้ง))
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 132 ครั้ง))
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 126 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 131 ครั้ง))
การแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 126 ครั้ง))
การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้าง ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 129 ครั้ง))
การยืมวัสดุครุำภัณฑ์ของ อบต. ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 172 ครั้ง))
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 109 ครั้ง))
การรับหนังสือราชการ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 198 ครั้ง))
การส่งหนังสือราชการ ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 127 ครั้ง))
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 138 ครั้ง))
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 139 ครั้ง))
การออกหนังสือรับรองบุคคล ( (30 ม.ค. 2560 | อ่าน 251 ครั้ง))