- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นางแสงดาว   อนุจร
รองนายก อบต.วรนคร
รักษาราชการแทน
นายก อบต.วรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 14/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 1084384
Page Views 1254208
 
คู่มือประชาชน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง))
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน-ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน-พุทธศักราช-2475 ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 19 ครั้ง))
การรับชำระภาษีป้าย ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 17 ครั้ง))
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 19 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง))
การขออนุญาติติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง))
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 17 ครั้ง))
การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 17 ครั้ง))
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 20 ครั้ง))
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 19 ครั้ง))
การแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง))
การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้าง ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง))
การยืมวัสดุครุำภัณฑ์ของ อบต. ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 19 ครั้ง))
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 19 ครั้ง))
การรับหนังสือราชการ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง))
การส่งหนังสือราชการ ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง))
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 20 ครั้ง))
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง))
การออกหนังสือรับรองบุคคล ( (30 ม.ค. 60 | อ่าน 18 ครั้ง))